Examenul de traducător

În blogurile anterioare am punctat prin câteva repere de luat în considerare în alegerea profesiei de traducător și interpret. Ce este de reținut este faptul că nu este o profesie deloc simplă, nu este necesar sau de ajuns doar să cunoști o limbă străină. Pentru a te distinge de restul traducătorilor, trebuie în primul rând să iți depășești propriile limite. Trebuie să te perfecționezi continuu, să fii veșnic informat, la curent cu toate noutățile, să frecventezi cursuri de perfecționare, să participi la seminarii și să fii în contact permanent cu mediul virtual al traducătorilor (grupuri pe facebook, forum-uri etc.).

Potrivit legii 76/2016 examenul care trebuie susținut pentru obținerea certificatului de traducător se susține la Ministerul Culturii doar în sesiunile speciale care sunt organizate la nivel național. Anual, se organizează două sesiuni ordinare (la cererea candidaților se organizează și sesiuni speciale), afișate pe site la începutul fiecărui an. Rezultatele acestor examene se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

La examene se pot înscrie persoane care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat (în România sau în altă țară – în acest caz diploma trebuie să fie echivalată). Pot fi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei doar persoanele care au certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba străină în limba română şi din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea. Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Examenul este un examen plătit, iar taxa variază în funcție de limba solicitată.

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii. INCFC (Institutul National pentru Cercetare și Formare Culturală) din cadrul Ministerului Culturii nu organizează cursuri de pregătire pentru candidați în vederea susținerii examenului de traducător.

Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează. Prin examinare la INCFC puteți solicita examinarea pentru un singur domeniu, prin urmare certificarea primită de promovarea examenului oferă dreptul de practică a ocupației de traducător doar pentru domeniul respectiv. Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile: artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică). Dacă se doresc mai multe domenii de specialitate, evident se achită taxa pentru fiecare pereche de limbi în parte pentru fiecare domeniu solicitat. O probă de examen (de exemplu: traducere din română în engleză pe domeniul literatură) constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 caractere. Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Pentru domeniul juridic examenul trebuie susținut în ambele direcții -traducere și retroversiune (din limba română în limba străină și din limba străină în limba română) iar taxa este respectiv dublă. Nota minimă pentru admitere este 7. Un traducător care deține autorizație eliberată de Ministerul Justiției poate efectua traduceri autorizate pentru toate domeniile, dacă are și experiența necesară pentru alte domenii.

În urma promovării examenului în domeniul științe juridice, pe baza certificatului obținut de la Comisia de evaluare a competențelor de traducător, se poate pregăti dosarul care se depune la Ministerul Justiției în vederea obținerii autorizației de traducător.

Mai multe informații despre această procedura precum și despre limbile pentru care se organizează examen, găsiți aici: http://www.culturadata.ro/examentraducator/

Oportunități oferite de calitatea de traducător și interpret autorizat:

 • poți realiza traduceri  autorizate și vei avea posibilitatea de a legaliza traducerilela notar (mulți clienți doresc traduceri autorizate (cu ștampila traducătorului) sau legalizate (autorizate de traducător și legalizate de notar).
 • poți desfășura activitatea de interpret autorizat(interpretariat consecutiv sau de conferință)
 • alegerea de a fi liber profesionist (în regim de colaborare și lucru de acasă) sau de a fi angajatla un birou de traduceri, casă de avocatură, notariat, companii etc.

Ca și liber profesionist poți alege forma juridică de PFA sau  micro întreprindere (SRL). Conform legislației din România, orice activitate pe cont propriu trebuie să aibă o formă juridică și supusă impozitelor.

Majoritatea liber profesioniștilor sunt PFA-uri care colaborează cu birouri de traduceri și le facturează lunar. Prin intermediul unei astfel de relații traducătorii beneficiază de un volum mare de lucru de la aceștia și sunt scutiți de riscuri ce pot apărea în urma relației comerciale cu clienții direcți (încasarea banilor, recuperarea lor în caz de neplată, contactare, facturare). Beneficiul principal adus de o astfel de colaborare îl constituie timpul dedicat exclusiv traducerii de documente. Astfel reprezentanții biroului de ocupă de deplasare până la notar, pregătirea de legalizare și legalizarea traducerilor (procesul complet de legalizare pentru fiecare act poate dură câteva ore, în funcție și de disponibilitatea notarului).

Ca traducător autorizat te bucuri atât de drepturi acordate însă ai și responsabilități în conformitate cu legislația în vigoare după cum urmează:

 1. Dreptul la plata unui onorariu, stabilit potrivit tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 7 din Legea nr. 178/1997 şi Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al finanţelor publice nr. 774/C/- 414/2009).
 2. Dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare. De acest drept beneficiază interpreţii şi traducătorii care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi de organele de cercetare penală
 3. Dreptul de a se suspenda, la cerere, pentru motive temeinic justificate (art. 51 din Legea nr. 178/1997).

Obligaţii:

 1. Obligaţia de a răspunde la solicitările instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de urmărire penală.
 2. Obligaţia de a se înregistra la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază în termen de 60 de zile de la data autorizării.
 3. Obligaţia de a notifica Ministerului Justiţiei orice schimbări ale situaţiei lor în urma cărora condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă (art. 61 din Legea 178/1997).
 4. Obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Justiţiei şi a tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă orice schimbare a numelui, domiciliului, reşedinţei sau a numărului de telefon, în termen de 60 de zile de la data modificării.
 5. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea cu privire la faptele, informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea activităţii, atât pe durata deţinerii calităţii, cât şi după încetarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care legea sau partea interesată de păstrarea confidenţialităţii îl eliberează de această obligaţie (art. 62 din Legea 178/1997).